باز هم ارتقاء نانو کمک فرایند پلیمری

دکتر آلمن موفق به ارتقاء خواص نانو کمک فرایند پلیمری گردید. اثبات توانمندی نانو کمک فرایند در مقابل کمک فرایندهای فلوئوروپلیمری، بار دیگر به وقوع پیوست.