دکتر آلمن باز هم منتخب جشنواره علمی گردید

دکتر آلمن، با ارائه طرح نانوپلیمرها و نانو کمک فرایند پلیمری کاهنده برق مصرفی صنایع تولیدی محصولات اکستروژنی در جشنواره علمی منطقه ای بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت، منتخب… read more →